Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
Mar 29, 2017

CRPD को छायाँ प्रतिवेदन तयार गर्नका निम्ती तथ्य तथा सुचना पठाउन अनुरोध


राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको अगुवाई र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा महासंघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासंधिको कार्यान्वयनको अवस्थामा केन्द्रित भएर संयुक्त राष्ट्रसंघको CRPD कमिटीमा पेश गर्नको लागि नागरिक समाजको तर्फबाट छुट्टै छायाँ प्रतिवेदन तयार गर्न गईरहेको र सोको लागि आवश्यक प्रमाणमा आधारित सूचनाहरू सङ्कलन गर्न विभिन्न कृयाकलापहरू गरिरहेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ ।

यसै सन्दर्भमा उक्त प्रतिवेदनमा बढिभन्दा बढि तथ्यमा आधारित सूचनाहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने भएको हुनाले महासंन्धिको कुनै पनि धाराको कार्यान्वयन सँग सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि सूचना र त्यसको प्रमाण भएमा देहायबमोजिमका मार्गदर्शनहरूलाई ध्यानमा राखि shadowreport@nfdn.org.np मा पठाउन वा सिधै महासंघका केन्द्रीय वा क्षेत्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गरि उपलब्ध गराउन सक्नुहुनेछ ।

यस्ता सूचनाहरू व्यक्ति वा संस्था जसले पनि पठाउन सक्नेछ ।

उपलब्ध गराउन सकिने सूचनाहरू

  • महासंधिका विभिन्न धाराहरूमा उल्लेखित प्रावधान अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राज्यबाट सेवा सुविधाहरू पाएको वा नपाएको वारेमा कुनै अध्ययन वा अनुसन्धान गरिएको भए सो को प्रतिवेदन वा त्यस्ता प्रतिवेदनमा आधारित प्रमाण समेत उल्लेख गरिएका सूचनाहरू ।
  • अपाङ्गताको आधारमा गरिने भेदभाव, अन्याय, उपेक्षा वा मानवअधिकारको हनन जस्ता विषयसँग सम्बन्धित घटनाहरूको पर्याप्ता प्रमाण सहित उल्लेख गरिएको जानकारी ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, महिला वा ज्येष्ठ नागरिकहरूमाथि भएको हिंसा दुर्व्यवहार सम्बन्धी घटनाको वारेमा पर्याप्त प्रमाण सहितको जानकारी । जस्तै Case Study, अध्ययन प्रतिवेदन, अदालतमा मुद्दा चल्दै गरेको जानकारी, प्रहरीले कारवाही गरिरहेको जानकारी वा न्याय पाउन नसकेको वारेमा जानकारी आदि ।  
  • राज्यले गरेका राम्रा काम र प्रयासहरूको बारेमा सूचनाहरू भए सो को जानकारी पठाउन सकिने ।  
  • राज्यले कानुन र नीतिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उल्लेख गरेका सेवा सुविधा र अधिकारहरू स्थानीय स्तरममा प्राप्त गरेको नगरेको वारेमा जानकारी
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले स्थानीय स्तरमा भोगेका समस्या, अवरोध र चुनौतिहरूको वारेमा कुनै अध्ययन प्रतिवेदन, घटना अध्ययन (case study) आदि ।   
  • सूचना लिखिति, श्रव्य सामग्री वा दृश्य सामग्री सबै ढाँचामा पठाउन सकिनेछ ।

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web analytics
times since January, 2015.