Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.
Jan 24, 2016

लोक सेवा आयोगले दृष्टिबिहिन परिक्षार्थीका लागी गरेको निर्णय (अतिरिक्त समय तथा सहयोगी बारे)


लोक सेवा आयोग

(परिक्षण प्रविधि तथा अनुसन्धान शाखा)

अनामनगर, काठमाडौं ।

चलानी नम्बरः ५८-७२-७३

मितिः २०७२-१०-१०

विषय: आयोगबाट भएको निर्णय सम्बन्धमा ।

श्री Blind Youth Association Nepal

सुकेधारा, काठमाडौं ।

 

त्यंहा कार्यालयबाट प्राप्त च.न १५/७१-७२ को पत्रको सम्बन्धमा पेश हुँदा आयोगबाट मिति २०७१-10-07 गते देहायबमोजिम निर्णय भएकोले जानकारीका लागि पठाएको व्यहोरा आदेशअनुसार अनुरोध छ ।

१) आयोगबाट लिइने विभिन्न श्रेणीका पदहरुको परीक्षामा सोधिने प्रश्नपत्रको मनोवैज्ञानिक परीक्षणको खण्डमा रहने विभिन्न Reasoning Test मध्ये दृष्टि विहीन उम्मेदवारहरुको हकमा Abstract /Pictorial Reasoning का प्रश्नहरुको जवाफ दिन नपर्ने र अन्य Reasoning Test हरुको अंकलाई उक्त खण्डको शत प्रतिशत मानी कायम भएको अंकलाई मनोवैज्ञानिक परीक्षण खण्डको कुल प्राप्ताङ्कको रुपमा नतिजा प्रकाशन प्रयोजनको लागी गणना गर्ने । OMR बाट परीक्षण गरीने परीक्षाको लागी दृष्टिविहीन उम्मेदवारहरुको उत्तरपुस्तिकाहरुलाई छुट्टै खाममा शिलबन्दी गरी मूल खामभित्र संलग्न गरी पठाउने र त्यस्ता उत्तर पुस्तिकाहरुलाई छुट्टै कोडिङ्ग गरी म्यानुअल परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

२) सहयोगी लेखक आवश्यक हुने विषयगत लिखित परीक्षाको लागि तोकिएको समयावधिमा प्रति घण्टा १० मिनेटको दरले थप समय प्रदान गर्ने ।

 

यमुना सापकोटा
शाखा अधिकृत

(यस पत्रको ओरीजिनल डाउनलोड गर्नुहोस्।)

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.