Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.

आयकरमा सहुलियत (Discounts in Income Tax)


(वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र आयकर ऐनमा समेत उल्लेखित)

सुविधा :

नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा आयकर लाग्ने वार्षिक आम्दानीको दायरालाई अन्य व्यक्तिहरूको तुलनामा ५० प्रतिशतले फराकिलो बनाएको छ । अर्थात् आव २०६६/०६७ मा सामान्यतया विवाहित व्यक्तिलाई रु. २ लाखसम्ममा आयकर नलाग्नेमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा रु. ३ लाखसम्मको वार्षिक आम्दानीमा आयकर लाग्दैन ।

सुविधाको हकदार :

नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा वर्गीकरणमा पर्ने अपाङ्गता भएका वैतनिक व्यक्तिहरू

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा जिल्लाजिल्लामा स्थापित कर कार्यालयहरू ।

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

स्थानीय कर कार्यालयले तोकेको प्रक्रियाअनुसार अपाङ्गताको परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित आˆनो आय विवरण आफ"ले काम गर्ने गरेको संस्था वा कार्यालयमार्फत् पेस गर्ने ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार:

आयकर ऐन, २०५८ (२०६५ मा भएको नयाँ संशोधनसहित) अनुसूची १ : करका दरहरू : दफा ४ सँग सम्बन्धित १०. यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए पनि कुनै प्राकृतिक व्यक्ति अपाङ्ग रहेछ भने त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिका लागि उपदफा १ को खण्ड (क) वा दम्पतीका लागि उपदफा २ को खण्ड (क) मा उल्लेखित रकमको पचास प्रतिशत थप रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफाबमोजिम करको गणना गरिनेछ ।

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.