Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.

निजी क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि रोजगारी (Employment for Persons with Disabilities in Private Sector)


कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था

सुविधा :

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निजी क्षेत्रका कलकारखाना तथा उद्योगहरूमा रोजगारीमा ५ प्रतिशत कोटा छुट्ट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सुविधाका हकदार :

रोजगारीका लागि आवश्यक योग्यता पुगेका तथा नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणअन्तर्गत समेटिएका अपाङ्गता भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग तथा कलकारखानाहरू ।

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया

क) निजी क्षेत्रबाट आवेदनका लागि आह्वान गरिएका रोजगारीका अवसरहरूमा तोकिएको प्रक्रियाअनुसार आवेदन गर्ने ।
ख) आवेदनमा अपाङ्गता परिचयपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गराउने ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार

अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ८ को उपदफा ४ : पच्चीस जनाभन्दा बढी मजदुर नियुक्त गरिने कारखानाले जम्मा मजदुर सङ्ख्याको पाँच प्रतिशतमा नघटाई अपाङ्गलाई उनीहरूको शारीरिक क्षमता, तालिम, योग्यता र अनुभवका आधारमा उपयुक्त हुने काममा उपलब्ध भएसम्म नियुक्त गर्नपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । यस्ता मजदुरले अन्य मजदुरले पाएसरहको पारिश्रमिक पाउनेछ । तिनीहरूको सेवाका सर्तहरू तथा वृत्ति विकासका अवसरहरू पनि अन्य मजदुरसरह हुनेछन् । तर कुनै कारखानाले अपाङ्गलाई नियुक्त गर्दा निजको स्वास्थ्य तथा अन्य अवस्थामा हानि हुने सम्भावना छ भन्ने तथ्य त्यस्तो कारखानाले दर्शाई समाजकल्याण अधिकृतको अनुमति प्राप्त गरेमा त्यस्तो कारखानालाई यस उपदफाको बाध्यात्मक व्यवस्थाबाट छुट दिन सकिनेछ ।

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.