Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.

शसस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावितहरुको लागि गरिएका व्यवस्थाहरु (Provisions for People afftected by Conflict)


सुविधा :

सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा द्वन्द्वका कारण अपाङ्गता वा घाइते भएकाहरूका लागि आर्थिक सहायताको व्यवस्था छ । जसअनुसार देहायवमोजिमका व्यवस्थाहरु गरिएका छन । ,
क) पूर्ण रूपमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई एकमुष्ठ रु. २ लाख ।
ख) अन्यको हकमा अपाङ्गताको प्रतिशतका आधारमा रु. २ लाखलाई पूर्णाङ्क मानी सोही अनुपातमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ ।
ग) घाइतेको ५० प्रतिशत भन्दा बढी बाहेकका घाइतेको छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति
घ) नागरिक राहत क्षतिपुर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्वन्धी कार्यविधि, २०६६ वमोजिम आर्थिक सहायता ।
ङ) विस्तृत शान्तिसम्झौतापछि पनि विगत सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बिच्छयाइएका बारुदी सुरुङ वा अन्य विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन भई अपाङ्गता भएको प्रमाणित हुन आएमा पनि माथिकै व्यवस्थाअनुसार आर्थिक सहायता प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।

सुविधाका हकदार :

विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्गता हुन पुगेका व्यक्तिहरू ।

सुविधा प्रदान गर्ने तथा सम्पर्क गर्नुपर्ने निकाय :

क) शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, राहत तथा पुनर्स्थापना इकाइ
ख) सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ।
ग) द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदल ।
सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :
क) व्यक्तिसँग अपाङ्गता परिचयपत्र हुनुपर्ने र सुविधाका लागि आवेदन गर्दा उक्त परिचयपत्रको प्रतिलिपि संलग्न राख्नुपर्ने ।
ख) द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत सङ्कलन कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम समावेश गर्नुपर्ने ।
ग) सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस संलग्न गर्नु पर्ने ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार :

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयद्वारा जारी अपाङ्गलाई आर्थिक सहायतासम्बन्धी निर्देशिकाको बुँदा नं. २ (क) : अपाङ्गलाई आर्थिक सहायतासम्बन्धी व्यवस्था । नागरिक राहत क्षतिपुर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्वन्धी कार्यविधि, २०६६

 

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.