Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नि:शुल्क व्यावसायिक तालिम (Free Vocational Training for People with Disabilities)


(कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था)

सुविधा :

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि राज्यले नि:शुल्क तालिमको व्यवस्था गरेको छ ।

सुविधाका हकदार :

नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणमा समेटिने तालिमका लागि तोकिएको योग्यता पुगेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय

क) महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय/समाजकल्याण परिषद्अन्तर्गत सञ्चालित "राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष"
ख) सीटीईभीटी, यसका स्थानीय शैक्षिक तथा तालिम केन्द्रहरू
ग) घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र जिल्ला घरेलु कार्यालय
घ) जिल्ला विकास समितिहरू
ङ) जिल्ला कृषि कार्यालयहरू
च) अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया

माथि उल्लेख गरिएका निकायहरूले तालिमका लागि आवेदन गर्न निश्चित ढाँचामा तयार गरिएको फाराम वा तोकिएको प्रक्रिया वा जारी गरिएको सूचनाअनुसार आवेदन दिने । आवेदनको साथमा अपाङ्गता परिचयपत्र संलग्न हुनुपर्ने ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार

क) अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ८ को उपदफा १ : अपाङ्गलाई आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बनाउन उपयुक्त तालिम तथा रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ । निजहरूको अवस्था सुहाउँदो वातावरणमा श्रमको उचित प्रतिफल पाउनसक्ने प्रकारको तालिम दिने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
ख) अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ को नियम १५ को उपनियम ५ : नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्वमा रहेको कुनै संगठित संस्थाले प्रदान गर्ने प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिममा उनीहरूका लागि पाँच प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरिनेछ र यस किसिमका तालिममा अपाङ्गहरूलाई कुनै किसिमको शुल्क लाग्ने छैन ।
ग) अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावलीको नियम १९ को उपनियम १ : अपाङ्ग सेवा कोषको व्यवस्था : अपाङ्गहरूको शिक्षा, तालिम, स्वास्थ्योपचार र पुनर्स्थापना कार्यका लागि नेपाल सरकारले एउटा अपाङ्ग सेवा कोष स्थापना गर्न सक्नेछ ।

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.