Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content

जरूरी सुचना

नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको मिति २०७४/०९/०६ सुचना अनुसार सो मन्त्रालयले तयार गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को मस्यौदा उपर राय सुझाव पेश गर्नका लागि सबैमा अनुरोध गरेको छ। विस्तृत जानकारी तथा सुझाव दिन यहाँ थिच्नुहोस्।

Mar 16, 2015

अपाङ्गता स्रोत पुस्तिका: कानुनमा व्यवस्था भएका सेवा, सुविधा र अवसर


अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका अभिभावकलाई राज्य तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रदान गरिएका सेवा, सुविधा, अवसर र यससँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाका बारेमा सुसूचित गराई अधिकार उपभोगमा सघाउ पुर्याउने तथा अपाङ्गता विषयको मूल प्रवाहीकरणमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यका साथ यो सामाग्री तयार पारिएको हो।

हालसम्म २०७१ साल सम्मका प्रावधानहरू अध्यावधिक गरिएको छ।

अपाङ्गता स्रोत पुस्तिकामा भएका सम्पुर्ण व्यवस्थाको PDF भर्सन डाउनलोडका लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

 

अपाङ्गता स्रोत पुस्तिकाको परिचय (Introduction to Disability Resource Book)

अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरण

अपाङ्गताको पहिचान (Disability Identification)

शिक्षा (Education)

शैक्षिक छात्रवृत्ति (Educational Scholarships)

विशेष शिक्षा (Special Education)

स्वास्थ्य (Health)

रोजगारी तथा आय आर्जन (Employment & Income Generation)

तालीम (Training)

आवागमन (Mobility)

भौतिक पहुँच (Physical Accessibility)

शान्ति, पुनर्स्थापना, सशक्तीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा (Rehabilitation, Empowerment and Social Security)

खेलकुद तथा मनोरञ्जन (Sports and Entertainment)

कानुनी सेवा (Legal Support)

कार्यक्रमहरू (Programs)

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web analytics
times since January, 2015.