Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
Jan 14, 2017

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ (Inclusive Education Policy for Persons with Disabilities)


शिक्षा पाउनु सबै बालबालिकाको अधिकार हो।नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय स्थापित गर्न समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ साथै प्रत्येक नागरिकलाई अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ।नेपालले बाल अधिकार महासन्धि सन् १९८९ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् २००६ अनुमोदन गरेको छ।यसै गरी सबैका लागि शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउँदै अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शैक्षिक मूल प्रवाहमा समावेश गरी शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ जारी गरिएको छ।

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् द्वारा २०७३ पौष २६ गते पारित गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागी समावेशी शिक्षा निती, २०७३ यस प्रकार रहेको छ।

Microsoft Word Format मा डाउनलोड गर्नुहोस्

PDF Format मा डाउनलोड गर्नुहोस्

EPUB Format मा डाउनलोड गर्नुहोस्

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web analytics
times since January, 2015.