Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.
Mar 1, 2005

त्रिभुवन विश्ववद्यालयका सबै आङ्गिक क्याम्पसहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क भर्ना र अन्य शुल्क मिनाहा सम्बन्धी निेर्णय


सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निशुल्क भर्ना गराई, भर्ना पछि पनि कुनै पनि सेवा शुल्क नलिनु भन्न सम्मानीय सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मिति २०६१्/११्/१७ गतेको बसेको कार्यकारी परिषदको निर्णय अनुसार आफ्ना सबै आङ्गिक क्यापसहरूलाई पत्राचार गरेर सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क भर्ना गराउन र भर्ना पछि पनि निजहरू सँग मासिक शुल्क, परिक्षा शुल्क, लब्धाङ्क पत्र शुल्क तथा अन्य सबै शुल्क मिनाह गर्न निर्देशन गरेको छ।

पुरा पत्र यस प्रकार छ:

त्रिभुवन  विश्वविध्यालय
शिक्षाध्यक्षको कार्यालय
विध्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय

 

RefNo/ पत्र संख्या:८7९९

मिति: २०६९॥३॥११

श्रीमान क्याम्पस प्रमुख ज्यु,

विषय: जानकारी पठाएको वारे ।

उपरोक्त सम्बन्धमा त्रि.वि. सभा तथा कार्यकारी परिषदको कार्यालयको च.नं.३७७ मिति २०६१॥११॥१८ गतेको पत्रानुसार मिति ०६१॥११॥१७ गते वसेको त्रि.वि.कार्यकारी परिषदको बैठकको निर्णय नं.९४५ अनुसार सबै प्रकारका अपाङ्ग अन्धा, वहिरा तथा सुस्त मनस्थिती) भएका व्यक्तिहरूलाई विश्वविद्यालयमा निशुल्क भर्ना गरी गराई भर्ना भएपछी निजहरूवाट कुनै किसिमको सेवा सुल्क नलिनु लिन नलगाउनु भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशात्मक आदेश भएको हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसहरूमा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा नियमानुसार भर्ना हुन योग्यता पुगेका अपाङ्ग वहिरा, दृष्टि विहिन र सुस्तमनस्थिती) व्यक्तिहरूले अफु अपाङ्ग भएको नियमानुसार आधिकारीक कागजात पेश गरेमा निशुल्क भर्ना गर्ने र भर्ना भएपछी मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, लाव्धाङ्क पत्र (ट्रान्सक्रिप्ट) शुल्क समेत सबै प्रकारको शुल्कहरू निशुल्क गर्ने निर्णय भएको हुनाले सोको जानकारीको लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।

 

File Type: Scanned Picture

Language: Nepali

Download Link

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.