Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
Dec 10, 2017

निर्माण, मर्मत तथा सम्भार कार्यका निम्ति बोलपत्र आह्वानको सूचना


राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले सीबीएम सँगको साझेदारीमा तल उल्लेख गरिए बमोजिमका निकाय अन्तर्गत रहेका केही संरचनाहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाउने प्रयोजनका लागि गर्न गइरहेको निर्माण, मर्मत तथा सम्भार कार्यका निम्ति भएका फर्महरुले उक्त कामको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण तथा मर्मत-सम्भार सम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव र लिखित आवेदन सहितको दरभाउको विवरण यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले सात दिन भित्र तलको ठेगानामा बुझाउनको लागि अनुरोध गर्दै यो सूचना जारी गरिएको छ ।

निर्माण तथा मर्मत-सम्भार सम्बन्धी विस्तृत डिजाइन एवम् बी.ओ.क्यु. यसै सूचना साथ राखिएको छ । आवेदन सातौं दिनको कार्यालय समय भित्र आइ सक्नु पर्ने छ । 

कुनै कारण जनाई वा नजनाइ, सम्पूर्ण वा आंशिक रूपमा बोलपत्र गर्ने वा नगर्ने अधिकार यस कार्यालयमा निहित रहनेछ ।

तपसिल:

१. गुयेश्वरी मा.वि., काठमान्डौ ९, सिनामङ्गल ।

 Design for Guheswori Secondary School

 BOQ for Guheswori Secondary School

 

२.शुर्योदय मा. वि., भक्तपुर ७, हनुमानघाट-भक्तपुर ।

 Design for Suryodaya Secondary School

 BOQ for Suryodaya Secondary School

 

बोलपत्र बुझाउने ठेगाना

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपाल, स्टल नं ७३, भृकुटीमण्डप, काठमाडौँ

फोन नं ४२३११५९

इ-मेल ठेगाना:  admin@nfdn.org.np lcs@nfdn.org.np

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web analytics
times since January, 2015.