Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.

धारा २५ : स्वास्थ्यको अधिकार


अन्यसरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अधिकतम पाउन सक्नेसम्मको स्वास्थ्यको अधिकार हुनेछ । देशहरूले पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवाहरू, महिला वा पुरूष भएका नाताले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाहरू, परिवार नियोजनसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवाहरूसमेतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच भएको सुनिश्चित हुनुपर्ने छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न देशहरूले देहाय बमोजिम गर्नुपर्छः

  • अन्य व्यक्तिहरूलाई दिएसरह र स्तरकै स्वास्थ्य सेवाहरू, प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरू, जनसंख्यामा आधारित स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरू लगायत अन्य सबै स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गताका कारणले गर्दा आवश्यक पर्ने थप र विशेष स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, समयमै अपाङ्गता पहिचान गरी र आवश्यक सम्भव हुने उपचार गर्ने र सबै उमेरका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अपाङ्गताका कारणले भविष्यमा आउन सक्ने थप स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या न्यूनीकरण र रोकथामको थप व्यवस्था गर्ने,
  • यस्ता स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा सकेसम्म गाउँसम्म पुग्नेगरी र आफू बसेको समुदाय नजिकै पाउन सक्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
  • सार्वजनिक वा निजी जुनसुकै क्षेत्रबाट दिइने यस्ता स्वास्थ्य सेवा दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानव अधिकार र स्वतन्त्रता हनन् हुनेगरी, उसको इज्जत वा मर्यादामा आँच आउनेगरी दिइनु हुँदैन । यस्ता स्वास्थ्य सेवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता अनुकूल हुनुपर्छ । यस्ता विषयमा स्वास्थ्य पेशाकर्मीहरूमा सीप र ज्ञानको विकास गर्न आवश्यक तालिम, प्रशिक्षण र जनचेतना बढाउने कामहरू गर्नुपर्छ ।
  • स्वास्थ्यसम्बन्धी पेशाकर्मीहरूले अन्य व्यक्तिहरूलाई जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सेवा दिएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
  • स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र र सूचित सहमतिमा दिइनुपर्छ । उनीहरूमाथि कुनै किसिमको दवाव दिइनु हुँदैन ।
  • देशले यदि स्वास्थ्यसम्बन्धी बीमा वा जीवन बीमासम्बन्धी कानुनहरू बनाएको छ भने त्यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गरिएको हुनुहुँदैन ।
  • देशहरूले अपाङ्गता भएकै कारण मानिसहरूलाई स्याहार सुसार, स्वास्थ्य उपचार, खानपानमा भेदभाव गर्ने वा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति, अभ्यास वा व्यवहारलाई निषेध गर्नुपर्छ ।

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.