Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.

आठौँ अपेक्षित परिणाम : विश्वसनीय र तुलनायोग्य अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्याङ्कमा सुधार ल्याउने


अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राय लुकाएर राख्ने, उनीहरूका कुरा नसुनिने र उनीहरूलाई गणना नगरिने गरिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गणना गर्ने क्रममा देशहरूले अवलम्बन गर्ने "अपाङ्गता" र "अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू" को परिभाषामा धेरै विविधता रहेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक अवस्थाका बारेमा वास्तविक तथ्याङ्क र सूचना आउनु जरूरी छ । अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचनाले वास्तविकतामा आधारित रहेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी नीतिहरू बनाउन सजिलो बनाउँछ । यो दशकले अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचना सङ्कलन गर्ने एउटा अवसर प्रदान गरेको छ ।

प्रगति मापन गर्ने सूचक

मुख्य सूचक

८.१. International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) अनुसार लिङ्ग, जात, उमेर र सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थासमेत देखिनेगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क ।

८.२. इन्च्योन रणनीतिले तय गरेका अपेक्षित परिणाम र लक्ष्यहरू प्राप्तिको अवस्था मापन गर्न एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सन् २०१७ को मध्यसम्ममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क राख्ने सरकारहरूको संख्या ।

८.३. मूलधारका विकास कार्यक्रमहरू र स्वास्थ्य तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलगायतका सरकारका कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका महिला तथा केटीहरूको विस्तृत तथ्याङ्क उपलब्ध भएको ।

लक्ष्य

८. (क) :अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहुँचयुक्त र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलना गर्न योग्य हुनेगरी अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र सबैलाई जानकारी गराउने ।

८. (ख) : सन् २०१७ को मध्यसम्ममा इन्च्योन रणनीतिले तय गरेका अपेक्षित परिणाम र लक्षहरूमा भएको प्रगति मापन गर्ने स्रोतको रूपमा अपाङ्गतासम्बन्धी विश्वसनीय तथ्याङ्क ल्याइसक्ने ।

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.