Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.
Dec 18, 2016

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागी सही शब्दावली (Correct terminologies to address Persons with Disabilities)


Correct Terminologies to address PWDs

आम मानिसहरूले जानेर वा नजानीकनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्न अमर्यादीत र गलत शब्दावलीहरूको प्रयोग गरेर उनीहरूको मनोवलमा ठेस पुर्याउने काम गरीरहेका हुन्छन्। यस्ता शब्दहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत तथा पेशागत विकासको लागी बाधक बनिरहेका हुन्छन्। त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दा सधै मर्यादीत शब्दावलीहरूको प्रयोग गर्न हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँँ। पाठकहरूको सहजताका लागी हामीले बिभिन्न खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दा प्रयोग गर्नहुने र नहुने शब्दावलीहरूलाई समेटेर यो सामाग्री तयार गरेका छौँ। कृपया नेपलाी वा अँग्रेजीमा यस्ता शब्दावलीहरू हेर्नलाई निम्न लिङ्कहरूमा क्लिक गर्नुहोला।

While addressing people with disabilities, knowingly or unknowingly, many of us use undignified and incorrect terminologies. These words will play a negative impact on both the personal and professional development of people with disabilities. Thus, we request all to use dignified and correct terminologies while addressing people with disabilities. To make it easier for our readers, we have compiled both the incorrect terminologies and the dignified words that should be used while addressing people with different kind of disabilities. Please click the link below to view these terminologies in both Nepali and English.

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने मर्यादीत र सही शब्दावली

गलत (अमर्यादीत)सहि (मर्यादीत)
अपांग, असामान्य, विशेष क्षमता भएका, फरक क्षमता भएकाअपांगता भएका व्यक्ति
सामान्य, स्वस्थअपांगता नभएका व्यक्ति
लुलो, कुँजो, खोरोन्ड़ो, वामपुड्के, डुडो, लङ्गडो, बाउन्नबीर, खुडेंशारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति
कानो, अन्धोदृष्टिविहीन, दृश्यविहिन, न्यून दृष्टियुक्त
बहिरो, वक्क लाटोबहिरा व्यक्ति, सुस्त-श्रवण
लठेब्रो, गोज्यान्ग्रो, सुस्तमनस्थितिबौद्धिक अपांगता भएका व्यक्ति
लाटो, हकलाभकभके, स्वर बोलाई सम्बन्धि अपांगता भएका व्यक्ति
पागल, बौलाहमनोसमाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति
अन्धो-लाटोश्रवण-दृष्टिबिहिन

Dignified and Correct Terminologies to address Persons with Disabilities

Incorrect (Indignified)Correct (Dignified)
Handicapped, Disabled, Abnormal, Differently AbledPersons with Disabilities, People with Disability
Normal Person, Healthy PersonPerson without Disability
Crippled, LamePerson with Physical Disability
BlindPerson who is blind, Visually Impaired Person
Deaf, MutePerson who is deaf, Person with Hearing Impairments
Dumb, Mute, Tounge tiedPerson who is unable to speak
Wheelchair boundPerson using a wheelchair
Mentally Retarded, Retarded, Slow, IdiotPerson with Intellectual Disabilities
Crazy, Insane, Psycho, Mentally illPerson with Psychosocial Disabilities

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.